Täitemenetlus

Kui võlgnik vabatahtlikult ei täida kohtu poolt või mõne muu pädeva asutuse poolt väljastatud dokumendist tulenevat kohustust, siis esitame avalduse täitemenetluse alustamiseks kohtutäiturile.

Täitemenetlus koosneb järgmistest kohtutäituri poolt läbiviidavatest toimingutest:

  • Täitedokumentide koostamine ja kättetoimetamine võlgnikule
  • Õiguste ja kohustuste selgitamine võlgnikule
  • Võlgniku panga arvelduskontode ja vara arestimised
  • Võlgniku vallas- ja kinnisvara müük läbi enampakkumise